Bảng giá nạp thẻ & quà tích lũy nạp news

Bảng giá thẻ nạp áp dụng cho hình thức thẻ cào và chuyển khoản áp dụng từ 27/7/2022

Chuyển khoản ngân hàng Thẻ cào
50.000VND = 50.000 tiền đồng 50.000VND = 50.000 tiền đồng
100.000VND = 100.000 tiền đồng 100.000VND = 100.000 tiền đồng 
200.000VND = 200.000 tiền đồng 200.000VND = 200.000 tiền đồng
500.000VND = 500.000 tiền đồng 500.000VND = 500.000 tiền đồng
1.000.000VND = 1.000 tiền đồng 1.000.000VND = 1000.000 tiền đồng
2.000.000VND = 2.000 tiền đồng  

Quà tặng mốc nạp áp dụng cho thẻ cào và chuyển khoản.

Mốc nạp Quà mốc nạp
500.000Đ (+) 50 vàng nén .
(+) Danh hiệu kỹ năng VIP1 .
(+)Bảo rương diệu dương tối thượng ngẫu nhiên.
1.000.000Đ (+) 100 vàng nén .
(+) Danh hiệu kỹ năng VIP2 .
(+)Bảo rương diệu dương tối thượng ngẫu nhiên.
2.000.000Đ (+) 200 vàng nén .
(+) Danh hiệu kỹ năng VIP3 .
(+)Bảo rương diệu dương tối thượng ngẫu nhiên.
3.000.000Đ (+) 300 vàng nén .
(+) Triệu mãnh thiên thạch.
(+) Danh hiệu kỹ năng VIP4 .
(+)Bảo rương diệu dương Y tối thượng.
5.000.000Đ (+) 500 vàng nén .
(+) Mặt nạ 3 cấp kỹ năng .
(+) Danh hiệu kỹ năng VIP5 .
(+)Bảo rương diệu dương vũ khí tối thượng .