Hướng dẫn tân thủ

Cấp 1 - sơ nhập
 • Tại bảng theo dõi nhiệm vụ nhấp chọn "Tìm Quân Sư", nhân vật sẽ tự động tìm đường đến NPC Quân Sư Tân Thủ.
 • Đối thoại NPC nhận nhiệm vụ đánh bại 5 Heo Trắng ở các thôn trấn.
 • Nhấp vào dòng hướng dẫn trong bảng theo dõi nhiệm vụ, nhân vật sẽ tự động tìm đường đến nơi có Heo Trắng.
 • Hoàn thành đánh bại Heo Trắng, nhấp chọn "Báo cáo Quân Sư" nhân vật sẽ tự tìm đường đến NPC Quân Sư Tân Thủ.
 • Đối thoại NPC Quân Sư Tân Thủ nhận phần thưởng.
 • Đẳng cấp đạt được: 5.
Cấp 5 - tạp hóa
 • Đối thoại NPC Quân Sư tiếp nhận nhiệm vụ đối thoại ông chủ Tiệm Tạp Hóa.
 • Nhấp chọn dòng thông tin trong bảng theo dõi nhiệm vụ, nhân vật sẽ tự động tìm đường đến NPC Chủ tiệm tạp hóa tại các thôn trấn.
 • Đối thoại NPC Chủ tiệm tạp hóa chọn "Tân thủ nhiệm vụ", chọn "Ta hiểu rồi".
 • Nhấp chọn dòng thông tin trong bảng theo dõi nhiệm vụ, nhân vật sẽ tự động tìm đường đến NPC Quân Sư.
 • Đối thoại NPC Quân Sư hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 10.
Cấp 10 - nhập môn
 • Tại bảng theo dõi nhiệm vụ nhấp chọn "Tìm Quân Sư", nhân vật sẽ tự động tìm đường đến NPC Quân Sư Tân Thủ.
 • Chọn nhiệm vụ gia nhập môn phái.
 • Đối thoại NPC đệ tử tiếp dẫn của các môn phái tại các thôn trấn, gia nhập môn phái mong muốn.
 • Hệ thống tự động đưa nhân vật đến bản đồ môn phái (khuyến cáo hiện tại không nên tăng điểm vào kỹ năng).
 • Nhấp chọn dòng thông tin trong bảng theo dõi nhiệm vụ, nhân vật sẽ tự động tìm đường đến NPC Chưởng môn để báo cáo.
 • Đối thoại NPC Chưởng môn chọn "Tân thủ nhiệm vụ", hoàn thành nhiệm vụ.
  • Chưởng môn Hoa Sơn Phái: 177/190.
 • Đẳng cấp đạt được: 50.
Cấp 50 - mua thuốc
 • Đối thoại NPC Chưởng môn chọn "Tân thủ nhiệm vụ", chọn "Tiếp nhận nhiệm vụ".
 • Đối thoại NPC dược phẩm tại môn phái mua 3 Hồi Thiên Đan.
 • Đối thoại NPC Chưởng môn hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 60.
 • Nhận được ngựa Túc Sương (cấp 9).
Cấp 60 - cưỡi ngựa
 • Đối thoại với NPC Chưởng môn tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ.
 • Mở hành trang, chuột phải ngựa Túc Sương để cưỡi.
 • Nhấm phím M để lên/xuống ngựa.
 • Đối thoại NPC Chưởng môn hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 90.
Cấp 90 - tín vật sư môn
 • Đối thoại NPC Chưởng môn nhận nhiệm vụ tân thủ.
 • Nhấp chọn bảng thông tin nhiệm vụ để di chuyển ra khu vực chiến đấu.
 • Đánh quái và nhận 5 tín vật sư môn.
 • Đối thoại NPC Chưởng môn hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 150.
 • Nhận kỹ năng môn phái 90.
Cấp 150 - di chuyển
 • Đối thoại NPC Chưởng môn nhận nhiệm vụ tân thủ.
 • Nhận được 1 Hồi thành phù nhỏ (100 lần).
 • Lưu rương tại phái Hoa Sơn (lại nhấp chọn vào rương để lưu).
 • Nhấp chọn bảng thông tin nhiệm vụ để di chuyển ra khu vực chiến đấu.
 • Chuột phải sử dụng Hồi thành phù.
 • Đối thoại NPC Chưởng môn hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 180.
 • Nhận Thần Hành Phù (hạn sử dụng 14 ngày) để di chuyển thành thị/thôn trấn/khu vực luyện công.
Cấp 180 - đưa thư
 • Đối thoại NPC Chưởng môn nhận nhiệm vụ tân thủ.
 • Nhận được 1 thư Hắc-Điểu.
 • Sử dụng Thần Hành Phù đến Lâm An (Nam - 176/206) đối thoại NPC Minh Chủ Hắc-Điểu (tượng) hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 190.
Cấp 190 - Trùng Sinh
 • Đối thoại NPC Hắc-Điểu tại Lâm An.
 • Nhận được Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật - cơ sở thiên.
 • Đối thoại Võ Lâm Truyền Nhân tại các thành thị đối thoại đi Minh Nguyệt Trấn.
 • Tìm Bắc Đẩu Lão Nhân thực hiện Trùng Sinh nhân vật:
  • Chọn "Ta muốn Trùng Sinh".
  • Chọn "Được, ta muốn học ngay".
 • Đối thoại NPC Hắc-Điểu hoàn thành nhiệm vụ.
 • Nhận được Nhất Kỷ Càn Khôn Phù.
Trùng Sinh 1 - cấp 10 - sói dữ
 • Đối thoại NPC Hắc-Điểu tại Lâm An nhận nhiệm vụ.
 • Đến La Tiêu Sơn (212/166) đánh bại Sói Đầu Lĩnh (235/170, 220/165, 231/159, 230/176).
 • Đối thoại NPC Hắc-Điểu hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 90 Trùng Sinh 1.
 • Nhận được bộ trang bị Bạch Hổ.
Trùng Sinh 1 - cấp 90 - thổ phỉ
 • Đối thoại NPC Hắc-Điểu tại Lâm An nhận nhiệm vụ.
 • Đến Lượng Thủy Động đánh bại 20 Sơn Tặc.
  • Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn (213/183) -> Lưỡng Thủy Động (196/196).
 • Đối thoại NPC Hắc-Điểu hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 120 Trùng Sinh 1.
 • Nhận được Bí kíp kỹ năng 120.
Trùng Sinh 1 - cấp 120 - kẻ mạo danh
 • Đối thoại NPC Hắc-Điểu tại Lâm An nhận nhiệm vụ.
 • Đến Đại Lý (213/211) đánh bại Hắc Điểu Mạo Danh.
 • Đối thoại NPC Hắc-Điểu hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 190 Trùng Sinh 1.
Trùng Sinh 1 - cấp 190 - Trùng Sinh 2
 • Đối thoại NPC Minh Chủ Thẩm Thăng Y (Lâm An - 178/206) nhận nhiệm vụ.
 • Nhận được Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật - cơ sở thiên.
 • Sử dụng Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật - cơ sở thiên.
 • Đến Minh Nguyệt Trấn gặp Bắc Đẩu Lão Nhân để thực hiện Trùng Sinh.
 • Đối thoại NPC Thẩm Thăng Y hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 120 Trùng Sinh 2.
Trùng Sinh 2 - cấp 120 - báo thù
 • Đối thoại NPC Minh Chủ Thẩm Thăng Y (Lâm An - 178/206) nhận nhiệm vụ.
 • Đến Biện Kinh -> di chuyển đến Thiết Tháp Mê Cung (206/189).
 • Vào tầng 2 (213/195) đánh bại Trịnh Âu (217/197).
 • Đối thoại NPC Thẩm Thăng Y hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 190 Trùng Sinh 2.
Trùng Sinh 2 - cấp 190 - Trùng Sinh 3
 • Đối thoại NPC Minh Chủ Như Ý (Lâm An - 179/205) nhận nhiệm vụ.
 • Nhận được Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật - cơ sở thiên.
 • Sử dụng Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật - cơ sở thiên.
 • Đến Minh Nguyệt Trấn gặp Bắc Đẩu Lão Nhân để thực hiện Trùng Sinh.
 • Đối thoại NPC Như Ý hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 150 Trùng Sinh 3.
Trùng Sinh 3 - cấp 150 - kinh mạch
 • Đối thoại NPC Minh Chủ Như Ý (Lâm An - 179/205) nhận nhiệm vụ.
 • Nhận được 2.000 điểm Chân Nguyên và 1.000 Hộ Mạch Đơn (tiểu).
 • Mở giao diện nhân vật, chuyển trang Kinh Mạch.
 • Chọn bất kỳ 1 mạch rồi tiến hành xung huyệt (xem thêm tại đây).
 • Đối thoại NPC Như Ý hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 190 Trùng Sinh 3.
 • Nhận được Yếu Quyết Kỹ Năng 150.
Trùng Sinh 3 - cấp 190 - thu thập lông nhím
 • Đối thoại NPC Minh Chủ CHAO (Lâm An - 179/205) nhận nhiệm vụ.
 • Ra ngoài khu vực chiến đấu tại các thành thị.
 • Đánh bại và thu thập 50 lông Nhím.
 • Đối thoại NPC Minh Chủ CHAO hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 195 Trùng Sinh 3.
Trùng Sinh 3 - cấp 195 - Trùng Sinh 4
 • Đối thoại NPC Minh chủ CHAO (Lâm An - 179/205) nhận nhiệm vụ.
 • Đối thoại NPC Quân Sư để nhận Viêm Đế Lệnh, Sát Thủ Giản, Phong Vân Chiêu Binh Lệnh.
 • Hỗ trợ vật phẩm tại NPC Chiến Tâm Tôn Giả.
 • Hoàn thành tham gia tính năng Viêm Đế, Vượt Ải, Phong Vân Luận Kiếm (Tống Kim).
 • Đối thoại NPC Minh Chủ CHAO hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 200 Trùng Sinh 3.
Trùng Sinh 3 - cấp 200 - Trùng Sinh 4 đạt cấp 150 (hoàn thành tân thủ)
 • Đối thoại NPC Minh Chủ CHAO (Lâm An - 179/205) nhận nhiệm vụ.
 • Nhận và sử dụng Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật - cơ sở thiên.
 • Đến Minh Nguyệt Trấn gặp Bắc Đẩu Lão Nhân để thực hiện Trùng Sinh 4.
 • Đối thoại NPC Minh chủ CHAO nhận thưởng vật phẩm.
 • Đẳng cấp đạt được: 150 Trùng Sinh 4